PEFC™ / FSC®

PEFC™ / FSC®

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos volgens de eisen van PEFC beheren. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertifi ceerde bedrijven verderop in de keten kunnen dit hout verwerken in PEFC gecertificeerde producten. Kijk voor meer informatie op de website van PEFC Internationaal: www.pefc.org of van PEFC Nederland: www.pefcnederland.nl

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale non-profit organisatie, opgericht in 1993, met als doel het bevorderen van milieubewust, sociaal verantwoord en economisch rendabel beheer van ’s werelds bossen: FSC  stimuleert verantwoord bosbeheer. Kijk voor meer informatie op de website van FSC  Internationaal: www.fsc.org of van FSC  Nederland:
www.fscnl.org. Hier vind u ook de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer.

Waarom zijn PEFC en FSC  succesvol?
Door de manier van werken worden de verschillende belangen – milieu, mens en economie – evenwichtig afgewogen. Worden als keurmerkmodel (met een consistent transparant standaard- en certifi ceringsysteem) gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven.

Hoe werkt het?
De kern van het werk van FSC  is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC  het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat hiervoor wordt gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC  zijn geaccrediteerd.

PEFC heeft daarentegen niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent ruim 250 eisen afkomstig uit internationaal multistakeholder overleg. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. Naast economische en ecologische eisen schrijft PEFC ook strikte sociale eisen voor sociale arbeidsnormen (International Labour Organization). Resultaat moet zijn dat we terecht kunnen zeggen dat ‘FSC  of PEFC alleen FSC/PEFC is als er FSC  of PEFC op staat’.

Controle van de handelsketen
Boseigenaren, houthandelaren, milieugroepen en vertegenwoordigers van locale bevolkingsgroepen moeten samenwerken om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren. Een van de belangrijkste doelstellingen is de houtproductie op een economisch haalbare wijze en aan de hand van ecologisch en sociaal verantwoorde methodes te laten verlopen. PEFC en FSC  hebben elk afzonderlijk wereldwijde standaarden voor bosbeheer opgesteld, met daaraan gekoppeld hun keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de door PEFC en FSC  gehanteerde eigen principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de (PEFC of FSC) standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Tuindeco en FSC – PEFC
Tuindeco zal haar steentje bijdragen om de handelsketen the Chain of Custody (CoC) niet te doorbreken;. Vastgesteld kan worden dat door ons afgeleverd PEFC of FSC  hout aan de eindgebruiker ook gegarandeerd PEFC dan wel FSC-hout is en aan die voorwaarden voldoet. Tuindeco zal haar uiterste best doen om hout of houtvezels uit de volgende categorieën te vermijden:

a. Illegaal geoogst hout;
b. Hout dat geoogst wordt waarbij traditionele en burgerrechten worden geschonden;
c. Hout dat geoogst wordt in bossen waar ‘high conservation values’ worden bedreigd door management activiteiten;
d. Hout geoogst in bossen die worden omgezet naar plantages of waar het gebied voor andere doeleinden dan bebossing gaat worden gebruikt.
e. Hout uit bossen waarin genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

Certificaatnummers:

FSC        SKH-COC-000630

PEFC      SKH-PEFC-COC-5321