Search Results For: disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling, betrouwbaarheid en de actualiteit van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, niet tijdig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Tuindeco International.

Gebruiker mag de inhoud van Tuindeco.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, problemen e.d., van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, problemen e.d. die het gevolg zijn van het gebruik van informatie die door middel van Tuindeco sites verkregen is.

Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen die zonder enige kennisgeving kunnen worden aangebracht. Met het oog hierop wordt de gebruiker/lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Tuindeco verkregen informatie.

Privacy
Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Echter er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Verzamelde (persoon)gegevens worden niet aan derde verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Wijzigingen
Tuindeco International B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig de disclaimer.

© 2005-2019 Tuindeco International BV. Alle rechten voorbehouden.