GARANTIEVOORWAARDEN

Tuindeco garantievoorwaarden

Op al onze producten geven wij minimaal 6 maanden Tuindeco-garantie, met uitzondering op draaiende delen, gedurende 6 maanden na aankoop cq afleverdatum. Op veel producten geven wij een veel langere termijn; deze hebben wij verderop vermeld.

De garantietermijn van items vangt aan op het moment van verkoop aan de eindgebruiker.
De garantie vervalt wanneer de klant zich niet houd aan de van toepassing zijnde behandelings- en onderhoudsvoorschriften. Wanneer door de klant gevraagd wordt om een consult van een van onze technische medewerkers, dan brengen wij hiervoor voorrijkosten en uurloon in rekening gebracht.

Schademelding binnen 8 dagen
De klant moet de geleverde producten binnen 8 dagen na levering te controleren op beschadiging, gebreken en volledigheid. Na 8 dagen kunnen er geen rechten meer worden ontleent aan het incompleet zijn van een item. De klant moet dit binnen de gestelde termijn aan ons vermelden. Dit geldt ook voor kwaliteitsverschillen (inclusief rot, schimmels e.d.). ‘Verborgen gebreken’ die pas na 8 dagen ontdekt worden, moeten door onze klant aannemelijk gemaakt kunnen worden. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds. Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.

Constructiefouten
Wanneer vastgesteld is dat producten binnen de garantievoorwaarden vallen, zal Tuindeco kosteloos de betreffende onderdelen leveren wanneer is gebleken dat het onderdeel niet goed is gefabriceerd. Tuindeco verplicht zich fouten, optredend binnen twee jaar na aanschafdatum, aan het toestel gratis te (laten) repareren. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijdkosten. De reparaties aan de toestellen/apparatuur moeten verricht worden door (instanties aangewezen door) de servicedienst van TUINDECO. De reparaties aan de apparatuur worden in de regel aan ‘huis’ uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW. In voorkomend geval gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van TUINDECO. Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd. Tuindeco levert geen garantie op het product wanneer eigenhandig wijzigingen aan het product zijn aangebracht zonder overleg met Tuindeco of een van onze technische medewerkers.

Afwijkende kleuren
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening, ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke nomen, dan wel handelusance, sluiten het recht op garantie/schadevergoeding uit.

Barsten
Hout is het natuurlijke materiaal bij uitstek. Onderhevig aan droogte en vochtigheid, krimpt hout bij zonnig weer in de richting van de jaarringen. Zo ontstaan oppervlaktescheuren. Barstvorming kan dus, maar doet niets af van de kwaliteit. Vooral bij palen kan er in de zomer ernstige barstvorming optreden, omdat bij een goede paal het kernhout in het midden zit. De spanningen van het spinthout en het kernhout zijn verschillend, en veroorzaken bij langdurig droog weer barsten, die zich bij vocht of na een regenperiode opnieuw sluiten. Een schommelpaal bijvoorbeeld kan door die barsten niet breken en is even sterk als een gezaagde balk. Bij droog weer is een scheur tot 2% (bij rondhout 5%) van de omtrek een volstrekt normaal verschijnsel.

Geen garantie
Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:

– Normale gebruiksslijtage; – Gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk ontstaan als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of – ondeskundig gebruik; – Gebreken die de werking of de waarde van het item niet noemenswaardig beïnvloeden; – Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen en losse accessoires; – Defecten aan, verlies en beschadiging van het item als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering; – Kunststof- en / of rubberdelen; – Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud; – Gebreken door van ‘buitenkomende’ oorzaken zoals blikseminslag, brand; – Beschadigingen die niet uit het item zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.

Tuindeco levert zeer goede producten voor een redelijke prijs. Ons motto is dan ook om een zo goed mogelijk contact te hebben met onze klanten. Tuindeco zal er dan ook alles aan doen om de klant tevreden te houden met alles wat in de wet en onze kracht in redelijkheid te regelen is. Bij ons staat de klant voorop, en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

Productcategorieën met een afwijkende langere garantietermijn:

Bouwwerken

 • Blokhutten (inclusief maatwerk) – 2 jaar
 • Veranda’s – 5 jaar
 • Carports, terrasoverkappingen, priëlen, paviljoens – 2 jaar
 • Speeltoestellen en overige bouwwerken – 2 jaar

Tuindeco geeft garantie op fabricage- en constructiefouten; schade veroorzaakt door mens, dier of natuurgeweld valt niet onder de garantie. Reclamaties veroorzaakt door een slecht gelegen fundament, een ondeugdelijke montage, slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel vallen niet onder de garantiebepalingen. Op de levensduur van de onderhoudslaag wordt geen garantie gegeven.

Tuinmeubelen

 • Tuinmeubelen – 1 jaar

Op tuinmeubelen wordt 1 jaar garantie verleend, ook op constructie- en fabricagefouten. Scheurtjes, vergrijzing, verkleuring, vochtaanslag en schade door onjuist gebruik vallen buiten de garantie. NB zowel nieuwe als reeds behandelde meubelen kunnen in het begin afgeven.

Welness

 • Zwembaden, sauna’s (incl. pompen, kachels excl. accessoires) – 2 jaar
 • Jetstreamers, jacuzzi’s, hottubs – 1 jaar
 • Buitenkeukens, barbeques (niet op onderstel stenen plaat) – 1 jaar

De houten constructies van de Tuindeco-zwembaden en sauna’s hebben een zeer hoge kwaliteitsstandaard; daar wordt 2 jaar garantie op gegeven.

Materialen

 • hardhout (bankirai, azobe) –  10 jaar
 • geïmpregneerd – 3 jaar
 • onbehandeld hout – 1 jaar
 • Betonplaten, -palen – 5 jaar
 • Composiet – 5 jaar

De garantie geldt op de deugdelijkheid en duurzaamheid (rot, slijtage, breuk en delaminatie) van Tuindecomaterialen.